Calitatea educației

 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.)

Motto:“nu putem îmbunătăți ceea ce nu putem măsura” (McKinsey, 2007)

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” este înfiinţată în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii în educaţie, Legea 87/2006, Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, Ordinului nr. 4889/09.08.2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic, hotărârii Consiliului profesoral şi deciziei emisă de conducerea școlii.

CEAC a Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” Cornu este în relaţie de coordonare şi nu de subordonare cu conducerea școlii şi este un organ consultativ pentru Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie.
Misiunea/rolul CEAC a Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” Cornu, este de a efectua evaluarea internă a şcolii pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate, de a propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii, de a implementa sistemul de management al calităţii oferite de unitatea de învăţământ, cu scopul de:
 a) a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din scoală;
 b) a cuantifica capacitatea unităţii furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare;
 c) a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei, în Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” Cornu;
 d) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;
 e) a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale de la nivelul unităţii şcolare;
 f) a răspunde cerinţelor propuse de ARACIP către Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la politicile şi strategiile de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar.

Componență C.E.A.C.

 Nr. Crt.  Nume și Prenume  Sarcini specifice și activități corelate
 1  Șupeală Laura  - monitorizează și supervizează activitatea comisiei;
 - monitorizează procedurile specifice;
 - realizează raportul de autoevaluare;
 - realizează planul de îmbunătățire;
 - realizează observarea lecțiilor;
 - elaborează chestionare și fișe de evaluare;
 - gestionează documentația comisiei;
 - elaborează documentele de lucru ale comisiei;
 - monitorizează activitatea subcomisiei de selectare, păstrare și verificarea materialelor.
 2  Neagu Ioana  - răspunde de realizarea informărilor la toate nivelurile;
 - monitorizează activitatea comisiilor metodice din școală;
 - întocmește PV ale ședințelor;
 - gestionează întreaga documentație a comisiei;
 - colaborează cu CA, CP, CRP.
 3  Manta Nicoleta  - responsabil calitatea procesului de predare - învățare - evaluare;
 - elaborează planul operațional de acțiune;
 - dezvoltă relațiile comunitare prin proiecte educaționale;
 - realizează baza de date privind rezultatele elevilor;
 - elaborează măsuri de îmbunătățire;
 - elaborează chestionare și fișe de evaluare;
 - responsabil relații cu ceilalți factori educaționali familia, biserica, poliția, protecția copilului etc.
 4  Popescu Daniel  - reprezentantul Sindicatului;
 - responsabil relații cu ceilalți factori educaționali familia, biserica, poliția, protecția copilului etc.
 5  Hornea Andreea  - asigură feedback-ul din partea părinților;
 - asigură diseminarea, în rândul părinților, a rezultatelor evaluărilor interne și externe.
 6  Ionescu Angelica  - colaborează cu ARACIP și cu reprezentanții comunității locale.

Documente reprezentative:

  Regulament de organizare şi funcţionare al C.E.A.C. în Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” Cornu; PDF.