Despre noi


 Scurt istoric

Prima imagine cunoscută în care apare școala <sup>(dată necunoscută)</sup>

Începutul învățământului la Cornu trebuie căutat spre sfârșitul primei jumătăți a secolului al XIX-lea când se organizează învățământul prahovean urban și rural.

În 1839 se deschide o școală în Cornu de Jos de către dascălii Toma și Neagu. În condițiile izbucnirii și desfășurării revoluției de la 1848 învățământul public de la sate cunoaște o perioadă de întrerupere.

Școala din Cornu își reia activitatea în anul 1861 și se înscrie în cele 163 de școli care funcționau în cuprinsul județului Prahova. Primul document care atestă existența școlii în satul Cornu de Jos îl reprezintă un proces verbal de inspecție care poartă data de 7 decembrie 1889. În 1895 începe construirea primului local de școală și este dat în folosință în anul scalar 1899 - 1900. Începând cu 1925 funcționează prima "Grădină de copii". Între anii 1959 - 1960 existau patru săli de clasa în Cornu de Jos, în 1968 funcționează opt săli de clasă, cancelaria, laborator, biblioteca iar între 1982 - 1984 are loc o extindere cu încă patru săli de clasă și grupuri sanitare. În anul 2001 se inaugurează laboratorul de informatică.

Mențiuni despre primele școli din Cornu.

Școala din Cornu de Sus este construită în perioada interbelică (1925) și renovată în anul 1994. Grădinița din Cornu de Jos este construită în anul 1979 și este modernizată în anul 2000.

Începând cu 01.09.2011, prin decizia nr. 523/17.02.2011, Inspectoratul Școlar al județului Prahova aprobă schimbarea denumirii Școlii cu clasele I-VIII Cornu de Jos în Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”- unitate de învățământ cu personalitate juridică.

 Ce suntem noi

Suntem o școală care oferă o educație de calitate, cu șanse egale pentru toți elevii, care să îi formeze pentru viitoarea carieră.
Suntem o școală deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație. În opinia noastră școala nu este un privilegiu pentru câțiva, ci un drept al tuturor! Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le competențe care să le permită să-și găsească menirea socială. Respectăm fiecare elev, oricare ar fi rezultatele sale, identificând și valorificând aptitudinile fiecăruia dintre elevii noștri. Dorim să transformăm școala noastră într-un real IZVOR DE LUMINĂ al științei și culturii la nivel local prin asigurarea unui învățământ deschis, promovând egalitatea șanselor, adaptat la nevoile societății și flexibil la noi căi de atingere a obiectivelor educaționale pe care ni le propunem.

 Subunități

Denumire Localitate  Statut  Cod fiscal 
Școala gimnazială Profesor Cristea Stănescu Cornu de Jos Cu personalitate juridică  29006435 
Grădinița cu program normal, Cornu de Jos  Cornu de Jos  Arondată 
Grădinița cu program normal, Cornu de Sus  Cornu de Sus  Arondată 

 Niveluri de învățământ

De la  Nivel  Stare 
01.09.2013  Preșcolar  Acreditat 
01.09.2013  Primar  Acreditat 
01.09.2013  Gimnazial  Acreditat 

 Date generale

Denumire scurtă: ȘCOALA I-VIII "PROFESOR CRISTEA STĂNESCU" CORNU
Denumire completă: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR CRISTEA STĂNESCU", COMUNA CORNU
Cod SIRUES: 637671
Județ: PRAHOVA
Fel unitate: Unitate independentă
Formă finațare: buget
Formă de proprietate: publică
Mod de funcționare: un schimb/zi
Tip unitate: Şcoală cu clasele I-VIII

 Locații

PRAHOVA , CORNU DE JOS, Aleea Silviu Iancu, Nr. 4
[Locaţie Principală]


PRAHOVA , CORNU DE JOS, Str. GRĂDINIȚEI, Nr. 327
[Grădiniță Cornu de Jos]

PRAHOVA , CORNU DE SUS, Str. MIHAI VITEAZU, Nr. 217
[Grădiniță Cornu de Sus]

Echipa noastră


 Tabel nominal cu personalul didactic în anul școlar 2019 - 2020

Documentul poate fi consultat aici.

 Secțiune pentru cadrele didactice

Dezvoltarea resurselor umane în învățământul preuniversitar:

Formare inițială/Definitivat

Acordarea definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.
Ca urmare a intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, începând cu sesiunea 2012, examenul de acordare a definitivării în învăţământ a devenit examen național. Cadrul normativ de desfășurare a examenului este prevăzut de art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Calendarul și programele de examen:
Pentru desfășurarea în condiții optime de transparență și eficiență a examenului național de definitivare în învățământ a fost creat site-ul Definitivat (http://www.definitivat.edu.ro/) pe care sunt puse la dispoziția candidaților următoarele informații:
- Metodologia de organizare și desfășurare a examenului;
- Calendarul examenului;
- Programele de examen;
- Baza de date a candidaților înscriși (nume și prenume, disciplina de examen, încadrare, studii, vechime la catedră, sesiuni anterioare la care s-au prezentat, calificativul parțial pe anul în curs);
- Link la forumul de discuții (http://forum.portal.edu.ro).

Formare continuă

Ministerul Educaţiei Naționale este instituţia care stabileşte obiectivele şi coordonează formarea continuă a personalului didactic la nivel de sistem de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu strategiile şi politicile naţionale.
Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră conform art. 242, alin (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/1011, cu modificările și completările ulterioare.
Evoluția în cariera didactică se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competență didactică.
Formarea continuă reprezintă atât un DREPT, cât și o OBLIGAȚIE, potrivit legislației în vigoare.
Principalele modalități de realizare a formării continue:
1. programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice și psihopedagogice și didactice;
2. programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării învățământului;
3. cursuri de pregătire și susținerea examenelor de obținere a gradelor didactice II și I;
4. programe de conversie profesională;
5. studii corespunzătoare unei specializări în domeniul licenței.

Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile (CPT).

Mobilitatea personalului didactic

Metodologia reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Concurs titularizare:
Programe specifice pentru concurs titularizare - Cultură generală
Programe specifice pentru concurs titularizare - discipline tehnologice
Programe specifice pentru concurs titularizare - maiștri instructori

Website dedicat: titularizare.edu.ro

Evaluarea activității și a performanței

Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare

Ministerul Educației este cel care aprobă metodologia specifică.

Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare.

Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare

Ministerul Educației este cel care aprobă metodologia specifică.

Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare.

Metodologia asigură cadrul necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă şi transparentă a personalului didactic şi didactic auxiliar; și asigură un sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale.

Alte informații relevante:
- Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018 aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3633/03.05.2018 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395/09.05.2018
- Gradația de merit ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Monday, September 27, 2021 18:44