Învățământul gimnazial

 Despre învățământul gimnazial

Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.
Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.
Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V - VIII.
Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

 PROGRAME ȘCOLARE

Programele şcolare pentru clasa a V-a, cuprinse în Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2017-2018.

Programele școlare pentru celelalte clase se vor aplica în sistemul de învățământ astfel:
- programele școlare pentru clasa a VI-a începând cu anul școlar 2018-2019,
- programele şcolare pentru clasa a VII-a începând cu anul școlar 2019-2020,
- programele şcolare pentru clasa a VIII-a începând cu anul școlar 2020-2021.

 Principalele elemente de noutate ale programelor școlare pentru ciclul gimnazial:

1. Crearea unor premise pentru o concepţie curriculară unitară şi coerentă la nivelul întregului învățământ preuniversitar. Mai exact, în ciclul gimnazial este continuat modelul de proiectare curriculară pe competențe implementat deja în învățământul primar.
2. Structurare din perspectiva modului în care fiecare disciplină de studiu poate contribui la realizarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu.
3. Accentul este pus pe dobândirea de competenţe: în acest mod este depășită abordarea centrată exclusiv pe acumularea de cunoştinţe/conţinuturi ale învăţării, oferind elevilor oportunități pentru transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte variate de viaţă.
4. Competențele prevăzute pentru fiecare an de studiu sunt corelate cu o varietate de exemple de activități de învățare. În acest context, cadrele didactice au libertatea de a utiliza exemplele de activități de învățare pe care le propune programa școlară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situației concrete de la clasă.
5. Conform Legii Educației, programele acoperă doar 75% din timpul de predare-învățare-evaluare, cadrele didactice având în plus la dispoziție 25% din timpul alocat disciplinei pentru diversificarea şi adaptarea situaţiilor de învăţare, în acord cu nevoile, interesele şi aptitudinile fiecărui elev.
6. Noile programe școlare reprezintă un sprijin consistent pentru cadrele didactice. Potrivit noii structuri, secțiunea de sugestii metodologice este mai dezvoltată și include recomandări referitoare la proiectarea didactică, la strategiile didactice și la metodele care contribuie predominant la realizarea competențelor. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrele didactice în utilizarea programei școlare pentru realizarea activităților de predare-învățare-evaluare, în concordanță cu specificul disciplinei și cu particularitățile de vârstă ale elevilor.

 PLANURI - CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

OMEN 4828/2018 privind modificarea și completarea OMEN 3590/2016
OMENCS 3590/05.04.2016 Plan - cadru de învățământ pentru gimnaziu
Precizări OMENCS 3590/2016 Predarea intensivă a Limbii moderne 1
Notă Învățământ gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă
OMEC 3638/2001 Planuri - cadru de învățământ pentru clasele a V-a – a VIII-a

 

 Alte informații relevante:

NOU: Gimnaziu - programe școlare 2017 - Institutul de Științe ale Educației.
Calendarul evaluării naționale a competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a (EN VI) + modele teste
Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a

 

 Anunțurile și comunicatele școlii

text