Management școlar

 Despre management școlar

Mangementul şcolar se referă la coordonarea unităţilor şi instituţiilor de bază din sistemul de învăţământ preuniversitar:
   inspectoratele şcolare judeţene
   casele corpului didactic
   centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională / Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională
   unităţile de învăţământ cu personalitate juridică
   palatele şi cluburile copiilor

Inspectoratele sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale care se organizează la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi care acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în domeniul învăţământului preuniversitar.

În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează casa corpului didactic, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar. Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În cadrul managementului şcolar instituțional se reglementează condiţiile şi criteriile de ocupare a funcţiilor de conducere, îndrumare şi control din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi criteriile de evaluare a personalului de conducere, îndrumare şi control din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar.