Oferta educațională

Plan de școlarizare

Ciclul preșcolar

 » Grădiniță cu program normal Cornu de Sus: 10 copii;

 » Grădiniță cu program normal Cornu de Jos: 49 copii;

Ciclul primar

 » Școala Cornu de Jos: 110 copii;

Ciclul gimnazial

 » Școala Cornu de Jos: 94 copii;

Baza materială

 SPAȚII DE ȘCOLARIZARE:

1. SĂLI DE CLASĂ: 13;
2. LABORATOARE: 2 (Laborator Informatică și Laborator Fizică-Chimie-Biologie);
3. CENTRU DE DOCUMENTARE SI INFORMARE: 1
4. BIBLIOTECĂ: 1 (Cu 4400 de volume);
5. SALA DE SPORT – Sala de Sport a comunei cu acces pentru orele de sport;
6. BIROURI: 3 (Director, Secretariat, Contabilitate);
7. două anexe la laborator, magazie, anexa spatiu de depozitare furnituri;
8. Alte spaţii: 1 CAMERA ARHIVA, 1 CAMERA „CORN SI LAPTE”

DOTARE TEHNICĂ:

1. TELEFON: 3;
2. FAX: 1;
3. COPIATOARE: 2;
4. CALCULATOARE: 25;
5. LAPTOPURI: 8;
6. TV: 2;
7. IMPRIMANTE MULTIFUNCTIONALE: 3;
8. CASETOFOANE: 3 (CD PLAYER);
9. VIDEOPROIECTOERE: 8;
10. ECRANE DE PROIECTIE: 5;
11. STATIE DE AMPLIFICARE: 1.

Servicii de siguranță

Clădirea școlii și clădirea grădiniței sunt înconjurate pe toate laturile de gard.

Școala are două căi de acces, una pentru elevi și una pentru cadre didactice, care se închid după începerea cursurilor școlare.
Accesul în spațiul școlar se face numai pe baza procedurilor interne specifice.

Școala este dotată cu Sistem de supraveghere video (8 camere) și Sistem de Securitate.

Resurse umane

„Resursa umană se referă la faptul că orice individ, dacă i se creează condițiile necesare, poate crește și se poate dezvolta profesional și personal”. (Milkovich, Boudreau, 1991, p.3).

Corp didactic exceptional

Școala noastră are cadre didactice calificate care asigură formarea și dezvoltarea personalității elevilor în acord cu laturile educației, dobândirea unor solide cunoștințe de cultură generală și de specialitate, valorizarea experienței personale, dezvoltarea competențelor funcționale esențiale pentru reușita socială (comunicare, gândire critică), formarea conștiinței și conduitei morale. Menționam interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria formare și dezvoltare profesională, pentru participarea la programe naționale și europene; un corp didactic care, printr-un învățămant de calitate, îi ajută pe copii să se descopere pe ei înșiși, să devină utili pentru ei și pentru societate.

Oferta extracurriculară

Activităţi extracurriculare (AEC)

- infornații generale

AEC reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii.
Activităţile extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea noastră de învățământ, de regulă în afara orarului principal.
Se propun de Comisia pentru Curriculum din Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie. După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.
Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile extracurriculare se consemnează în documentele cadrului didactic care susţine activitatea respectivă şi nu se trec în catalog.
Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru aceste activităţi este luată în considerare la stabilitea notei la purtare, în acelaşi regim cu prezenţa la celelalte ore.
Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

- orientare generală

În Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”, activităţile extracurriculare vizează în principal pregătirea pentru înaltă performanţă şi formarea de competenţe avansate, promovarea unui stil de viaţă sănătos şi susţinerea talentului artistic – conform cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ.
Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte: – pregătirea avansată pentru înaltă performanţă academică şi sportivă (participarea la olimpiade, concursuri şi competiţii)
– promovarea şi susţinerea talentului artistic în arte plastice şi în muzică
– susţinerea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare şi sport
– formarea competenţelor avansate în limbi moderne pentru promovarea examenelor lingvistice cu recunoaştere internaţională
– formarea unor competenţe profesionale în informatică şi în utilizarea calculatorului (pentru obţinerea ECDL)

- procedura de stabilire

Pentru stabilirea anuală a activităţilor extracurriculare (AEC) şi a formaţiunilor de studiu pentru aceste activităţi se procedează astfel:
1. Comisia pentru curriculum solicită şi centralizează propunerile de la şefi de catedre, cadre didactice, elevi şi părinţi
2. Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul AEC, în funcţie de solicitări, resurse şi politica unităţii de învăţământ
3. Proiectul AEC este discutat şi avizat de Consiliul Profesoral
4. Proiectul AEC se transmite către elevi spre consultare, propuneri de modificări şi exprimarea opţiunilor
5. Comisia pentru curriculum stabileşte AEC rezultate din propunerile şi opţiunile elevilor, având în vedere resursele existente
6. Consiliul Profesoral discută, după caz corectează şi avizează AEC şi le trimite spre aprobare Consiliului de Administraţie
7. Consiliul de Administraţie discută, după caz corectează şi aprobă AEC
8. Activităţile extracurriculare şi formaţiunile de studiu aprobate de Consiliul de Administraţie devin obligatorii pentru toată şcoala

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ)

Curriculumul la decizia şcolii stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ.
Se elaborează de Comisia pentru Curriculum din școală, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.
După aprobarea disciplinelor/activităţilor din CDŞ, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.
Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculumului la decizia şcolii se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului.

CDȘ - orientare generală

În școala noastră, curriculumul la decizia şcolii are un caracter pronunţat academic şi de susţinere a orientării şcolare şi profesionale a elevilor, conform cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ. Prin disciplinele şi activităţile oferite în cadrul curriculumului la decizia şcolii se urmăreşte:
– extinderea programelor şcolare pentru asigurarea progresului şcolar şi succesului la examenele finale şi examenele de admitere;
– specializarea suplimentară în limbi moderne (intensiv/bilingv) şi în informatică (intensiv informatică);
– formarea competenţelor avansate în limbi moderne pentru promovarea examenelor lingvistice cu recunoaştere internaţională;
– educaţie pentru cetăţenie europeană şi pentru respectarea drepturilor omului;
– formarea unor competenţe profesionale în informatică şi în utilizarea calculatorului.

CDȘ - procedura de stabilire

Pentru stabilirea anuală a activităţilor, disciplinelor şi formaţiunilor de studiu din cadrul CDŞ se procedează astfel:
1. Comisia pentru curriculum solicită şi centralizează propunerile de la şefi de catedre, cadre didactice, elevi şi părinţi;
2. Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul CDŞ, în funcţie de solicitări, resurse şi politica unităţii de învăţământ;
3. Proiectul CDŞ este discutat şi avizat de Consiliul Profesoral;
4. Proiectul CDŞ se transmite către elevi spre consultare, propuneri de modificări şi exprimarea opţiunilor;
5. Comisia pentru curriculum stabileşte CDŞ rezultat din propunerile şi opţiunile elevilor, având în vedere resursele existente;
6. Consiliul Profesoral discută, după caz corectează şi avizează CDŞ şi îl trimite spre aprobare Consiliului de Administraţie;
7. Consiliul de Administraţie discută, după caz corectează şi aprobă CDŞ;
8. Activităţile, disciplinele şi formaţiunile de studiu aprobate în CDŞ de Consiliul de Administraţie devin obligatorii pentru toată şcoala

CDȘ - activități și discipline în anul școlar curent *** IMPORTANT ***

În anul şcolar curent, activităţile şi disciplinele organizate în cadrul curriculumului la decizia şcolii sunt precizate, pentru fiecare clasă din planul de şcolarizare actual, în fişierul următor: HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 11.

CDȘ - oferta pentru anul școlar viitor

Activităţile şi disciplinele propuse pentru anul şcolar viitor în cadrul curriculumului la decizia şcolii vor fi publicate în această pagină după finalizarea procedurii descrise anterior – cel mai târziu în luna mai. Vă rugăm reveniţi!

Activităţi extraşcolare (AES)

Activităţile extraşcolare reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii școlii noastre, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara comunei.
Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea conducerii.
Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.
La fel ca în timpul tuturor activităţilor organizate de școală, elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.
Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli – pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.
Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog.
Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.